Vyzkoušet ZDARMA

Obchodní podmínky

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Mgr. Libuše Sudová, IČO: 61096474, Trhové Dušníky 112, 261 01 Příbram, dále již jen Provozovatel, vydává tyto obchodní podmínky, které upravují některé právní vztahy při využívání služeb a produktů poskytovaných prostřednictvím www.primauca.cz.
 2. číslo účtu: 2101586396/2010. Při platbě převodem nutné uvést variabilní symbol.
 3. Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.primauca.cz/kontakt.

2 POPIS SLUŽBY

 1. Služba je poskytována poskytovatelem prostřednictvím elektronického systému PRIMAÚČA přístupného uživatelům na https://www.primauca.cz, kde Provozovatel zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.
 2. Provozovatel zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Učební materiál může být v průběhu času přepracován, Provozovatel garantuje jeho dostupnost po dobu minimálně 12 měsíců od okamžiku zaplacení Uživatelem.
 3. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno, není-li přímo u konkrétního produktu uvedeno jinak a není poskytnut odkaz k přímému stažení. Stažení obsahu s využitím software třetích stran se zakazuje.

3 REGISTRACE

 1. Uživatelé se mohou registrovat pouze při nákupu na PRIMÚČA. Možnost registrace je podmíněna nákupem na PRIMAÚČA nebo registrací z důvodu zhlédnutí videí zdarma.
 2. Registrace probíhá na stránce košíku po vyplnění pravdivých údajů o své osobě a odeslání objednávky. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do PRIMAÚČA.
 3. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadat pouze údaje o své osobě.
 4. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému PRIMAÚČA a jeho obsahu.
 5. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Elektronického systému PRIMAÚČA či jeho části, jakož i ukončit poskytování jakýchkoliv Služeb nebo jejich části, nevyplývá-li z ostatních ustanovení těchto podmínek něco jiného.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci, komentář anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Provozovatel Uživatele povinen informovat.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání Elektronického systému PRIMAÚČA Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil podmínky používání.
 9. Za podstatné porušení Podmínek používání se považuje zejména, pokud Uživatel:
  1. šíří elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky (především ochranou osobnosti či právy duševního vlastnictví), těmito Podmínkami používání, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných osob;
  2. v důsledku nestandardního používání Elektronického systému PRIMAÚČA nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronický systém PRIMAÚČA anebo jeho podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jeho řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronického systémů PRIMAÚČA, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronického systém PRIMAÚČA, apod.);
  3. opakovaně či podstatně porušil obchodní podmínky ;
  4. činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronického systému PRIMAÚČA; nebo
  5. založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšlené osoby, anebo registrace pod jménem jiné osoby.
 10. Za podstatné porušení těchto Podmínek používání se považuje vložení zejména následujícího obsahu Uživatelem:
  1. informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
  2. informace se sexuálním podtextem;
  3. informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
  4. informace o třetích osobách bez jejich vědomí;
  5. informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Provozovatele nebo jiných osob, případně Elektronického systému PRIMAÚČA; nebo
  6. informace zjevně nepravdivé.
 11. Provozovatel je oprávněn smazat profil uživatele, do kterého se uživatel nepřihlásil po dobu delší jednoho roku.
 12. PRIMAÚČA je oprávněna kontrolovat obsah Uživateli prezentovaných informací. PRIMAÚČA je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Elektronického systému PRIMAÚČA, a to i bez souhlasu Uživatele.

4 POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet. Pokud PRIMAÚČA či potenciální Zaměstnavatel zjistí, že jedna osoba provedla registraci pod více jmény, PRIMAÚČA si vyhrazuje právo další Účty konkrétního Uživatele bez upozornění odstranit.
 2. Uživatel, který nemá zájem o registraci, může obvykle rovněž využívat Služby Elektronických systémů PRIMAÚČA v omezeném rozsahu jako Neregistrovaný uživatel.
 3. Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů PRIMAÚČA výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani PRIMAÚČA.
 4. Za obsah informací uložených na základě žádosti Uživatele je odpovědný Uživatel. PRIMAÚČA je oprávněna uchovávat informace o zápisu dat do Elektronických systémů PRIMAÚČA vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.
 5. V závislosti na typu Elektronického systému PRIMAÚČA nebo Služby mohou být údaje Uživatele zveřejněny v rámci příslušných Elektronických systémů PRIMAÚČA.
 6. Uživatel není oprávněn používat Elektronický systém PRIMAÚČA nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu a dle jeho zjevných anebo inzerovaných vlastností. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Elektronický systém PRIMAÚČA nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu PRIMAÚČA. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému PRIMAÚČA ze strany Uživatelů.
 7. Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů PRIMAÚČA je chráněn přihlašovacími údaji.
 8. Uživatel je povinen:
  1. oznámit PRIMAÚČA veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů PRIMAÚČA, které se při jejich používání dozvěděl,
  2. zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení PRIMAÚČA.
 9. Uživatel je rovněž povinen:
  1. chránit své zařízení před zneužitím,
  2. nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,
  3. zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,
  4. chránit přihlašovací údaje, a
  5. zabránit zneužití přihlašovacích údajů.
 10. V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat PRIMAÚČA. PRIMAÚČA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele.
 11. Uživatel nemá k uživatelskému účtu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany PRIMAÚČA dle obchodních podmínek, veškeré informace o Uživateli včetně Profilu budou označeny jako smazané, mohou být z Elektronických systémů PRIMAÚČA vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Elektronických systémů PRIMAÚČA. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany PRIMAÚČA. PRIMAÚČA je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany PRIMAÚČA z důvodu porušení obchodních podmínek. PRIMAÚČA je dále oprávněna ponechat si uložené kopie informací o všech Uživatelích v anonymizované podobě. Ochrana osobních údajů a soukromí tím není dotčena.
 12. Uživatel není oprávněn:
  1. zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech PRIMAÚČA ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze PRIMAÚČA nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Elektronického systému PRIMAÚČA,
  2. pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů PRIMAÚČA, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany PRIMAÚČA přístup,
  3. přetěžovat Elektronické systémy PRIMAÚČA automatizovaným používáním;
  4. načítat prezentovaná data Elektronických systémů PRIMAÚČA pro další strojové či automatizované zpracování;
  5. jinak používat Elektronické systémy PRIMAÚČA v rozporu s jejich účelem.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému PRIMAÚČA uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému PRIMAÚČA.
 2. Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným PRIMAÚČA, a to:
  1. platební kartou online;
  2. online platbou; nebo
  3. převodem na bankovní účet. Číslo účtu: 2101586396/2010
 3. Cena Služeb je v Elektronickém systému PRIMAÚČA uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.
 4. Cena jednotlivých služeb a doplňkových produktů je uvedena přímo u konkrétních položek v rámci Elektronického systému PRIMAÚČA. Rozhodující je vždy cena uvedená v systému v okamžiku uzavření smlouvy.
 5. Uživatel bere na vědomí, že cenu objednaných Služeb a Produktů bude muset po uzavření smlouvy zaplatit.

6 REKLAMACE

 1. Provozovatel přijímá reklamace primárně na kontaktní emailové adrese Elektronického systému PRIMAÚČA nebo na emailové adrese uvedené reklamačním řádu, v případě nefunkčnosti emailové adresy v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných Služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Provozovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek používání.
 2. Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému PRIMAÚČA. V době výpadku či odstávky Elektronického systému PRIMAÚČA může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci dočasně nepřístupná.
 3. Rozsah poskytování Služeb dle těchto obchodních podmínek platí do doby, než Provozovatel přestane provozovat Elektronický systém PRIMAÚČA nebo přestane poskytovat Službu. Uživatel však bude mít právo Službu využívat nejméně 6 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby dle těchto Podmínek používání; v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.
 4. V případě, že bude Služba zpřístupněná Uživateli obsahovat vady, Uživatel může:
  1. požadovat bezplatné odstranění vady (pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu), nebo
  2. požadovat zpřístupnění nové Služby bez vad pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby);
  3. odstoupit od smlouvy, není-li možné žádné z řešení výše nebo se jedná o opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo větší počet vad;
 5. Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.
 6. Neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.
 7. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému PRIMAÚČA. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Provozovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
 8. Zaplacením získává uživatel právo k užívání úplatných Služeb (nevýhradní licenci k užívání systému a k sledování lekcí), v případě doplňkových produktů pak právo na jejich doručení a získání vlastnického práva k nim.

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Provozovatel dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Provozovatele či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
 2. Nejde-li o případy dle předchozího článku, např. v případě zakoupení doplňkových produktů, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Provozovatele (aniž by musel uvádět důvod), přičemž postup v reklamačním řádu se uplatní přiměřeně.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany Provozovatele bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

8 ODSTOUPENÍ

 1. V případě, že chce Registrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s Provozovatelem, může tak kdykoliv učinit zrušením jeho Účtu zpravidla na kontaktním emailu příslušného Elektronického systému PRIMAÚČA nebo prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře. Zrušením Účtu dojde též k vymazání Profilu z příslušného Elektronického systému PRIMAÚČA.
 2. V případě, že chce Neregistrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s PRIMAÚČA, může tak kdykoliv učinit ukončením využívání Elektronických systémů PRIMAÚČA.

9 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Veškerý obsah tohoto Elektronického systému PRIMAÚČA je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je PRIMAÚČA, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Uživateli nesmí používat tento Elektronický systém PRIMAÚČA nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento Elektronický systém PRIMAÚČA nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Provozovatele.

10 ZMĚNA PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

 1. PRIMAÚČA je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě PRIMAÚČA oznámí Uživatelům provedení změn e-mailem zaslaným Uživateli, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci Elektronických systémů PRIMAÚČA. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného PRIMAÚČA. Uživatel je oprávněn změnu obchodních podmínek odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené s PRIMAÚČA dle těchto obchodních podmínek, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto obchodních podmínek, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto obchodní podmínky odkazují.

11 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

 1. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů s Provozovatelem. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Elektronických systémů PRIMAÚČA anebo Služeb je Česká obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (www.coi.cz) Uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Uživatele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Provozovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

12 ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Tyto Podmínky používání, Produktové podmínky, jakož i vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, se řídí právním řádem České republiky.
 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě obchodních podmínek anebo smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2017. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.